Re: I don't like cooking :)


Posted by DG ..24..154.20 on Oct 04, 2018 at 18:44:27:

In Reply to: Re: I don't like cooking :) posted by tn on Oct 04, 2018 at 17:31:21:

chị TLN m cook hơn Mrs. Cọp của bc dzịt đ tn hihihi

DG khong ham cook , đa số hay đi mua da nấu nồi cơm ănMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]