Re: thắc mắc


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Feb 07, 2020 at 12:31:32:

In Reply to: Re: thắc mắc posted by tn on Feb 07, 2020 at 12:26:48:

ừ, ăn nưỚc dăi của con yến, và những nước miếng này là thức ăn của các con yến mẹ để dành cho con yến con đó ...

Người Phật tử chân chính không bao giờ ăn yến (not thịt yến)

Nhưng khi con ḿnh bịnh không ăn được thức ăn, th́ cái ǵ tốt, bổ béo th́ cho con ḿnh ăn là chiện thưỜng t́nh ...

Tớ chƯa có con, nên không biết xử lư ra sao khi ḿnh rơi vào t́nh trạng đó ...nên chưa dám nói mạnh miệngMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]