Re: chiện câu cá mập dành cho bác Laozi ...


Posted by Mây ..198..223.52 on Aug 10, 2018 at 09:11:10:

In Reply to: Re: chiện câu cá mập dành cho bác Laozi ... posted by tn on Aug 10, 2018 at 09:02:59:

vừa không có giờ, vừa lười ... càng ngày người ta càng lười đọc ... đó là khuynh hướng chung ... M bây giờ cũng lười lém ..Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]