Re: hỏi dn ở Texas


Posted by DG ..65..96.202 on May 14, 2019 at 12:41:20:

In Reply to: Re: hỏi dn ở Texas posted by :-) on May 14, 2019 at 11:45:45:

tại hắn ni chuyện như mỹ, cải lộn như mỹ khong sợ g hết nn nhiều khi chu'ng khong nghĩ hắn l AsianMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]