Re: thương con


Posted by Lz ..207..61.9 on Nov 22, 2019 at 14:45:11:

In Reply to: Re: thương con posted by Nhị Ca on Nov 22, 2019 at 14:36:28:

Người ta c cu "nam v tửu như kỳ v phong" :)

Nhưng ni chơi với bc KT vậy thi, chứ c nhiều chai nhẹ lắm, uống như uống nước ngọt thi, nhẹ như bia vậy, khng sao đu.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]