Re: đề tài thơ có các nhóm chữ thời mới


Posted by :-) ..172..23.242 on Apr 08, 2019 at 16:00:37:

In Reply to: Re: đề tài thơ có các nhóm chữ thời mới posted by ch on Apr 08, 2019 at 14:15:59:

Thơ than ‘buồn lắm‘ anh ch viết
Đọc thấy ‘cực‘ hay ‘cực‘ bá cháy
Mong anh ‘chờ‘ ấy mần thêm nữa
Tiếp những vần thơ hay như vầy 😛Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]