Re: vng eo 25


Posted by Hải u ..73..174.114 on Feb 26, 2020 at 08:56:04:

In Reply to: Re: vng eo 25 posted by tn on Feb 26, 2020 at 08:51:53:

Chắc vạy ... vi đi lm về chưa thay đồ th v kitchen lm lin cho HA ăn ... d chỉ l hm lại v pha lại soup

Hồi nảy truc khi đi lm th HA ni chuyẹn ngy mai HA phải stop by nh rental kia try to replace new sink faucet and ni anh nghỉ 80% anh c thể lm nu c g th gọi ong handyman đến

Th P ni ngui ta c rental houses, ngui ta bit fix ny nọ cn anh hong bit g hết

HA im ru cho qua chuyẹn :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]