Re: Hôm nay


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Jan 08, 2019 at 12:10:53:

In Reply to: Re: Hôm nay posted by lv on Jan 08, 2019 at 11:52:47:

Chúc mừng lv và Kim nhé:):) Khi nào về hưu th́ về TX luôn cho đỡ phải bay qua bay qua bay lại ....gần con cháu không ǵ bằng:):) Chỉ là ưn mọn của ak thôi!!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]