Re: VN UTube Vấn đề


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 19, 2019 at 15:11:56:

In Reply to: VN UTube Vấn đề posted by HA on Jun 19, 2019 at 15:02:05:

Ti thấy bc sướng qu chừng. Ti m ni cu ấy "maybe ears of em c vấn đề" th đảm bảo tai ti sẽ c vấn đề cả đm :) C khi phải ra chuồng lợn ngủ :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]