Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ?


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 09, 2019 at 11:22:42:

In Reply to: Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ? posted by Lz on Jan 09, 2019 at 11:20:31:


Này này, sao lại "chui ra ngay" ???

Ít ra cũng phải "hiện ra ngay" hoặc là "vén màn bước ra ngay" chứ ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]