Re: to tinh


Posted by tinh ..76..244.248 on Jun 20, 2019 at 11:05:17:

In Reply to: to tinh posted by k on Jun 20, 2019 at 10:58:21:

t́m hình đ̀u mờ ảo vì như tui có nói tui set 10 giy cho cái phone nó tự đ̣ng chụp, trg 10 giy đó tui pull up and down cho tới lúc h́t 10 giy thì thi, cho nn ra hình thì nó ṿy đó

l̀n sau chụp thì tui khn hơn, thay vì lin tục up and down thì hình sẽ bị nhoà, thì tui đứng chờ và ngó v phone th́y tới ś 8 hay 9 thì tui mới pull up và máy sẽ chụp cái rụp ngay lúc đó, hình sẽ khng bị loạn và nhoà

got it k ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]