Re: Ti vui lắm


Posted by KT ..107..97.58 on Nov 26, 2019 at 09:40:29:

In Reply to: Re: Ti vui lắm posted by Q on Nov 26, 2019 at 09:28:25:

Nghỉ nhưng phải ra tiệm, tiệm đng cửa ngy thứ 5, lu lắm rồi mới đuọc nghỉ như vậy :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]