Re: mượn tiền


Posted by Q ..23..67.78 on Mar 09, 2019 at 19:35:33:

In Reply to: Re: mượn tiền posted by DG on Mar 09, 2019 at 19:28:01:

l do của mnh rất dễ, mnh viết bn dưới rồi đ, họ sống sung sướng hơn mnh tạ isao mnh phảI cho họ mượn
vậy l khng cho mượn
tm lại chả ai bắt mnh phải cho mượn, mnh cho mượn v mnh muốn cho mượn
cho mượn cũng chăng ai cm ơn mnh đu họ thấy tiền free dại g khng lấyMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]