Re: ra khỏi ṿng an toàn


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Hải Âu (73..178.6) on May 28, 2024 at 12:03:36:

In Reply to: ra khỏi ṿng an toàn posted by DG on May 28, 2024 at 11:04:32:

Có nhiều người trong trại tỵ nạn năm nào cũng có reunion, lúc th́ Nam Cali, Houston, Dallas (có lẽ năm nay)
Họ rũ HA đến nhưng HA thấy có lẽ HA không fit với họ nên t́m cách né ... Họ đang rủ reunion Dallas kỳ này nhưng HA nói khg hứa được :))


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)