Re: ra khỏi ṿng an toàn


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG (67..177.2) on May 28, 2024 at 12:28:49:

In Reply to: Re: ra khỏi ṿng an toàn posted by Hải Âu on May 28, 2024 at 12:03:36:

tại local nên DG mới đi ... nhỏ kia ở Florida, rủ lần tới bay sang nó gặp mặt ... DG từ chối: phải trông má chồng nên khó đi ... nó nói: chồng coi ... DG đâu muốn đi, với lại chưa bao giờ đi xa (= máy bay) 1 ḿnh nên không biết có tới la mă hay hắn phải post giấy đăng "t́m vợ thất lạc" hihihi

nhỏ (Florida) lấy chồng, không có con, chồng chắc làm nhiê`u tiền, thấy lastname "Kaiser", nó nói: chủ Kaiser (chả biết đùa hay thật), nó ở nhà đi chơi suốt, bay ddi gặp bạn bè tùm lum, không con, không đi làm mà có tiền nên nó rảnh, ḿnh theo đâu kịp nên né cho an toàn


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)