Re: tn: GL


Posted by My ..198..152.51 on Sep 13, 2018 at 12:14:45:

In Reply to: Re: tn: GL posted by tn on Sep 13, 2018 at 12:10:45:

tn hy suy nghĩ điều ny ... nếu người ta c thể hon ton tự giải thot mnh th Cha c cần xuống thế lm người khng?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]