Re: Một ngy nữa ở tiệm


Posted by Hải u ..73..174.114 on Nov 03, 2018 at 17:00:52:

In Reply to: Re: Một ngy nữa ở tiệm posted by DG on Nov 03, 2018 at 16:58:09:

DG imagine ... HA đả từng đợi (chờ) P cả hours total như ngi trong xe or trong ghế trong mall chờ P cứ t t shopping ... lc ra P cui tỉnh bơ như hong c chịen gMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]