Re: bc Lz: wisdom 2


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 30, 2018 at 13:16:58:

In Reply to: Re: bc Lz: wisdom 2 posted by DG on Nov 30, 2018 at 13:11:39:

M nói cái gì thì G cũng nn hỏi lại, she tung hoả mù tùm lumMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]