Re: My


Posted by tn ..73..91.53 on Sep 14, 2018 at 09:13:11:

In Reply to: Re: My posted by My on Sep 14, 2018 at 08:51:20:

ci chuyện yu thuơng nguoi th ai ai cũng biet ma... Cha GiSu dạy thm mnh về đức yu thuơng .... ci ny đức tin hay khong đức tin th ai cũng biet yu thuơng l tốt, ghen ght l xu

"ngay cả khi người khc gin mnh v cơ th mnh vẫn phải đi lm ha với họ trước khi dng của lễ "

M ni hơi qu,, nguoi ta giận mnh v cớ th lm sao mnh lm ho voi nguoi ta đuợc ....

neu mnh đang gy gổ, th hn voi nguoi khc, th nen lm ho voi nguoi ta truớc khi dng của lễ ....

"hễ yu thương th đương nhin khng ngoại tnh, trộm căp, giết người ... vn vn ..." ci ny l 10 điều răn .. khong ... khng .....

ni tm lại diều Cha GS dạy khong kinh thnh, đặt biệt l BGTN tn khong thấy ci g l "những p đặt phi l v nghĩa hết" 1 nguoi tin TC hay khong tin TC đều lm đuợc .... Nhieu nguoi khong tin Cha nhưng sống rat ho thuận voi yu thuơng nguoi khc ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]