Re: My


Posted by My ..198..221.51 on Sep 14, 2018 at 09:19:44:

In Reply to: Re: My posted by tn on Sep 14, 2018 at 09:13:11:

----- M ni hơi qu,, nguoi ta giận mnh v cớ th lm sao mnh lm ho voi nguoi ta đuợc ....

Cha ni đu phải tui ni đu, đọc lại đi


--- ni tm lại diều Cha GS dạy khong kinh thnh, đặt biệt l BGTN tn khong thấy ci g l "những p đặt phi l v nghĩa hết"

tn khng thấy phi l nhưng nhiều bc trong ny thấy phi lMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]