Re: 2 HA


Posted by :) ..107..44.220 on Jun 04, 2018 at 20:07:11:

In Reply to: Re: 2 HA posted by Bờm on Jun 04, 2018 at 18:27:13:


Bờm đúng đó,

không gian (space) tiếng phạn là akasa
không (empty) tiếng phạn là sunyata

mọi thứ chúng ta nói đến được v́ là đă được h́nh thành "khái niệm" (concepts); do đó những ǵ chúng ta nói đến đều không có tự tánh

concepts are empty where empty = empty of essence = không có tự tánh

even our concept of emptiness itself is empty, do đó sắc tức thị không mà không cũng tức thị sắc

tức là có cũng như không, không cũng như có

because they are concepts :)

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]