to G


Posted by tinh ..76..244.248 on Apr 24, 2019 at 20:06:34:

vít cho G xong đang send thì sang trang nn đành vít lại


Mặt thì chỉ ngoài đời tḥt mới được dĩm phúc th́y thi, còn online thì t́t hơn khg cho th́y vì an toàn, chứ khg phải vì x́u ehehee

by DG ..73..229.99 on Apr 24, 2019 at 19:55:33:
In Reply to: Re: hm nay posted by Q on Apr 24, 2019 at 19:48:03:
3 tri mt wow, that is a lot
o đẹp th khoe o thi, che ci mặtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]