Re: ngày xưa


Posted by DG ..71..169.34 on Jun 30, 2020 at 12:06:20:

In Reply to: Re: ngày xưa posted by HA on Jun 30, 2020 at 11:54:01:

dể dải quá cũng không tốt lắm đâu HA ơi v́ chồng khong cần phải ư tứ lời nói, không cần phải chiều vợ …

nhu*ng ta'nh DG la` the^', kho^ng thay ddo^?i dduo.c … DG thi'ch hoa` bi`nh, kho^ng thi'ch phie^`n nguoi` kha'c nhie^`u tru*` khi la`m kho^ng dduo.c mo*'i nho*`Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]