Re: how can you prove ??


Posted by DG ..71..169.34 on Jul 28, 2020 at 14:45:09:

In Reply to: Re: how can you prove ?? posted by MOI on Jul 28, 2020 at 14:40:32:

chase đ MOI

ni n: n ni lm sao tao biết my c đi tới đ hay khng ri cn ni: maybe your son charge m my khong biết hahaha, my son chưa c = li, DG ni với n my husband th khong dng thẻ chase lu ri . tao cắt ci thẻ đ ri sau khi my đổi thẻ mới cho taoMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]