Re: Chị DG có thấy lạ không ?


Posted by B ..73..180.33 on Sep 14, 2020 at 13:15:41:

In Reply to: Chị DG có thấy lạ không ? posted by GS on Sep 14, 2020 at 11:38:21:

ha ha ha ha

lảo Biden là tay nghĩ sởi chống đối người Việt nhập cư !
Không rơ sao đằng ư lại ca'i lảo đít lép này ???Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]