Re: Ở đời này khổ nhất là những người ....


Posted by Lz ..107..104.142 on Jan 08, 2019 at 14:28:39:

In Reply to: Re: Ở đời này khổ nhất là những người .... posted by DG on Jan 08, 2019 at 14:23:11:

Vậy sao bác nói tôi khổ nhất :)

Nếu tôi không thấy khổ th́ câu của bác đâu có đúng :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]