Re: G ơi


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 24, 2019 at 16:38:35:

In Reply to: G ơi posted by KT on Nov 24, 2019 at 15:32:51:

sa'ng nay đi mall return đồ v đi chợ, 3PM ở ngoi sn nh mom hi tri h`ng, tuần sau mưa nn hi nốt mấy tri dui thấp đuọc 4 thng nhỏ, bạn xin 1 thng, đem về nh 1 thng cho hắn đem cho bạn, 2 thng để anh trai thanksgiving ny đem ln nh vợ

gio*` mo*'i vo^ tha^'y KT reo' , ho^m nay tie^.m co' ddo^ng kha'ch kho^ng ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]