Re: hôm nay trời ấm, đẹp


Posted by DG ..71..171.232 on Jan 05, 2021 at 13:50:29:

In Reply to: Re: hôm nay trời ấm, đẹp posted by KT on Jan 05, 2021 at 13:20:54:

bây giờ lại âm u nhưng không lạnh lắm

mới walk bộ 1 phút :) ra nhà kia trả tiê`n cắt cỏ cho anh mễ, tháng rồi DG chưa trả tiền … cho them $50 bonus for Xmass … he cắt rẻ $65 (twice a month)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]