Re: Khẩu


Posted by tn ..73..91.53 on Feb 10, 2020 at 11:19:07:

In Reply to: Re: Khẩu posted by anhkhachquen on Feb 10, 2020 at 11:11:25:

Texas rộng thnh thang,,, nắng nng gi ,,,, virus khong sống nổi đu hihihihihi


VN ni l con corona virus sợ mặt trời, chỉ sống ỏ nhiệt độ <= 25 độ C,,, sợ go too ,,,,, ... hihihihihihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]