Re: LZ & tn


Posted by tinh to LZ ..76..244.248 on Sep 14, 2020 at 16:20:19:

In Reply to: LZ & tn posted by tinh on Sep 14, 2020 at 16:13:10:

mà tui nói 2 cái ngang nhau, khg có ý là 2 cái đau bằng nhau, mà là 2 cái mạng śng có giá trị ngang nhau

cụ th̉ mạng của 1 bác sĩ giỏi cũng ngang với mạng 1 đứa du cn, phải khg ? Hay mạng ng bác sĩ giỏi quý hơn eheheeMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]