Re: VN UTube Vấn đề


Posted by tinh ..76..244.248 on Jun 19, 2019 at 18:09:14:

In Reply to: Re: VN UTube Vấn đề posted by DG on Jun 19, 2019 at 16:50:26:

G có mún delete cái nào thì tự nhin nhe, mình deleted ḿy cái còn cái kia khg delete được nn còn đó ihihii
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]