Re: Ở đời này khổ nhất là những người ....


Posted by DG ..38..236.146 on Jan 08, 2019 at 14:34:21:

In Reply to: Re: Ở đời này khổ nhất là những người .... posted by O(*_*)O on Jan 08, 2019 at 14:23:58:

khong có th́ thôi, đâu fải nhất thiếc fải có cái đó … tui chỉ đưa thí dụ ra thôiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]