Re: răng


Posted by htc ..128..234.96 on May 15, 2019 at 14:01:01:

In Reply to: Re: răng posted by Q on May 15, 2019 at 12:20:35:

htc chưa bao giờ re-size cái áo nên không biết giá . Lên tay áo ngắn hơn th́ cô này lấy $12 . Cô này làm ở Men Warehouse, cổ làm thêm ở nhà nên chắc lấy rẻ hơn 1 chút. La`m tay a'o thi` ne^'u co^? tay a'o co' nu't co^? no'i la`m cu*.c ho*n ne^n hay da(.n htc ddu*`ng mua co^? tay a'o co' nu't. htc nghi~ tay a'o co' nu't cha('c pha?i su*?a tu*` tre^n vai xuo^'ng nhu* Q chi? ddo'.

Mấy vụ may vá này vui nhưng mất nhiều giờ lắm. htc tha^'y Q sie^ng, htc tha^'y a'o na`o su*?a nhie^`u qua' htc kho^ng mua vi` kho^ng co' gio*` su*?a ma` cu~ng la`m bie^'ng :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]