Re: 2 My


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 12, 2019 at 09:12:28:

In Reply to: Re: 2 My posted by ch on Mar 12, 2019 at 09:08:25:

Trạng Quỳnh c b Điểm chỉ cch xỏ chỉ qua củ khoai c lỗ chạy vng vo
"bắt con kiến cng buộc ngang lưng n cho n b sang"

Vậy ai sẽ l b Điểm cho anh ch đy ? hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]