Re: Chứng minh bài toán của Mây không đúng


Posted by tinh+ ..76..244.248 on Mar 12, 2019 at 10:23:04:

In Reply to: Re: Chứng minh bài toán của Mây không đúng posted by tinh on Mar 12, 2019 at 10:15:36:

dĩ nhiên phòng có Công chúa đang ở trg đó sẽ có những tiếng động, mùi hương khác biệt với những phòng khác, khi nhận ra được phòng khác biệt đó thì HT sẽ gỏ cửa phòng đó :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]