Re: 2 DG


Posted by DG + ..73..229.99 on Dec 01, 2019 at 17:55:28:

In Reply to: Re: 2 DG posted by DG on Dec 01, 2019 at 17:54:02:

ri c mi'ng đất no tr'ng l họ lại xy nh, apartment, condo . riết ri cha^.t cư'ng, ra đung kẹt xe um sm

hồi chưa lấy hắn, khu nh my mom vắng hoe v c nhiều đất tr'ng họ tr`ng cy ... giờ nh ngập ln, trung học build ln , ra đung kẹt xe tm lumMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]