Re: Bác Lz


Posted by CP ..98..134.180 on Nov 03, 2018 at 08:25:22:

In Reply to: Bác Lz posted by ... on Nov 03, 2018 at 03:30:39:

No way!!!
Lz's posts are OK & fun!
LZ chỉ nói sự thật thôi ! Đôi khi "sự thật mất ḷng" nhưng bác ư không khó tính !!!

my 2 $$Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]