Re: Tâm tịnh


Posted by Akla ..172..6.72 on Jan 11, 2019 at 03:15:49:

In Reply to: Re: Tâm tịnh posted by honhoang on Jan 11, 2019 at 02:50:45:

Có bao giờ anh thấy tôi tranh luận Về cả thể nào c̣n vọng tâm hay là Tâm đă trở nên thanh tịnh hay chưa ?
Nếu Phật và chúa mà không khởi tâm từ bi th́ lấy ai cứu rỗi cho chúng sinh Đang ngụp lặn dưới hồng trần này vậy ?
Anh nên lưu ư đến hai loại chứ không phải một anh sẽ không c̣n rơi vào t́nh trạng chỉ có mỗi tâm lư thôi ;))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]