Re: văn pḥng bác sĩ đóng cửa


Posted by KT ..107..97.101 on Mar 20, 2020 at 15:44:26:

In Reply to: văn pḥng bác sĩ đóng cửa posted by DG on Mar 20, 2020 at 15:30:58:

Trên đây có vài cái clinic người ta đóng cửa để dùng cho chửa cho Coronavirus đó GMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]