Re: Nng bi thượng thừa - Beo Lai & quora


Posted by TU ..107..216.153 on Apr 09, 2020 at 10:44:30:

In Reply to: Re: Nng bi thượng thừa - Beo Lai & quora posted by Bi on Apr 08, 2020 at 23:32:52:

Ai như bc Gấu lm thơ ?

nng bi nhớn, dạ ai hoi
nng lun bi nhỏ, củ khoai cũng sng

Mong em về xứ Đin an ton chn cao tốc
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]