Re: Nng bi thượng thừa - Beo Lai & quora


Posted by Bi ..67..165.188 on Apr 09, 2020 at 15:00:21:

In Reply to: Re: Nng bi thượng thừa - Beo Lai & quora posted by TU on Apr 09, 2020 at 10:44:30:

Ừ, mong em v̀ Đin
Ở bn xứ Vịt huyn thuyn ci m̀m
Ni nhăng ni cụi ồm ồm
Cứ như ci hũ mắm tm hi rnhFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]