Ngày hôm nay ....


Posted by Z ..107..252.61 on May 15, 2019 at 14:27:52:

Đâu phải cuối tuần hay ngày lễ mà chợ vắ(ng quá ! Wháts wrong ? Maybe, chợ cần 1 nguời vào “quậy” với messages như ông kia ??? Joking! Tui thà thấy chợ vắng như hôm này !!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]