Re: Khoe


Posted by tn ..73..91.53 on Dec 01, 2019 at 17:11:42:

In Reply to: Re: Khoe posted by DG on Dec 01, 2019 at 15:55:04:

mấy ci kia n extra 50% off,, m ci ny khong c nen mnh thấy mắc qu .... tn lo mua sunglass,, nen tới hng purse bị trể,, nguoi ta mua ht may ci rẻ đep.... tn thich ci nhỏ đeo qua bn nguoi ....

về nh nghĩ nguoi ta mua ci 5,7 trăm ... cn ci ny c khoảng $150 m mnh cn ch :):)

ci vng $1500 nhieu tiền qua'',,, tn cũng sẽ cho qua ....

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]