Re: Tôi không oán hận, hờn ghét COVID19


Posted by Phù Vân ..136..34.171 on Oct 15, 2020 at 17:02:14:

In Reply to: Tôi không oán hận, hờn ghét COVID19 posted by FB on Oct 15, 2020 at 15:36:18:

Thánh nhân dạy:
"Nhất cử nhất động giai do tiền định"
Chúa dạy:
"Một cọng tóc rụng cũng do thánh ư CHúa định"

Th́ c̣n quyết định ǵ ?
Không quyết định ǵ hết cũng là một quyết định, đó là quyết định không làm ǵ hết

Thế anh PoP c̣n có quyết định ǵ nào ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]