Re: amazon dress


Posted by DG ..73..229.99 on Dec 01, 2019 at 16:30:42:

In Reply to: Re: amazon dress posted by B on Dec 01, 2019 at 16:28:33:

nếu nói như anh cu Bờm không nên chơi đồ lạ th́ ngày đó "ngụi lạ (= hắn)" ḿnh không cho quen th́ làm sao thành "chồng" ḿnh hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]