Re: TLN nói này nghe nè


Posted by DG ..24..154.20 on Jan 10, 2019 at 20:08:41:

In Reply to: TLN nói này nghe nè posted by tinh on Jan 10, 2019 at 18:22:12:

truc khi đi Cancun nhớ xem news coi c bắn su'ng, cup giu*.t g khng nha ... năm ngoi nghe hắn kể ở bn đ bắn nhau um smMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]