Re: Khó tính ...


Posted by R Post ++ ..73..174.114 on Nov 02, 2018 at 15:03:03:

In Reply to: Re: Khó tính ... posted by KT on Nov 02, 2018 at 15:01:25:

Right sau đó th́ HA đưa ngón tay cái lên ... ư là number 1 cho P xem th́ P mắc cở vả vào tay HA ṛi cụi :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]