Re: Khó tính ...


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Nov 02, 2018 at 15:00:11:

In Reply to: Re: Khó tính ... posted by DG on Nov 02, 2018 at 14:55:19:

Như vạy hắn chơi ngon hơn HA nhièu

Nhà HA có Lexus, Porsche & 4Runner

Nhưng HA hong có trade xe hoài

ps: RX350 là spare SUV mói có 35KmilesMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]