2 ... bác Vịt :::: đời sống dế đực dế mái :"tắc tắc, tắ


Posted by Z-81 ..98..134.180 on Jan 10, 2019 at 19:04:34:


ảnh dế đực, cánh có vân gồ ghề đệ cạ ra tiếng réc réc , phần đuôi không có cái "gậy"


con dế mái ! Bác có thấy cây gậy" phía sau đuôi dài thượt đó, dùng để nhận bọc tinh trùng của dế đực

nói thế chứ "đời sống sinh dục" của loài dế nó "khốn khổ" lắm bác ui! sau khi chàng "réc réc, réc réc" chói tai wính với con đực khác, th́ chàng "tắc tắc, tắc tắc" với chi dế mái!
chàng cố gắng đem bọc hiếm quư và đem nó dính tới 1 cái "gậy" phía sau đuôi của chị dế ... thế là xong ! Nó cũng như thế như cặp cá mực ở dưới nu+o+'c

[tui 1 na(m o+? DHKH ho.c ba ca'i la(ng nha(ng ddo' chu+'ng chi? Zoology]Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]