Re: hôm nay


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 13, 2020 at 08:51:07:

In Reply to: Re: hôm nay posted by honhoang on Feb 13, 2020 at 05:07:48:

phải như chef Ramsay mới vừa với những nhân viên cứ làm sai hoài hoặc làm không đuọc việc hihihi
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]