Re: 2 ... bác Vịt :::: đời sống dế đực dế mái :"tắc tắc, t


Posted by Akla ..115..92.23 on Jan 10, 2019 at 21:09:26:

In Reply to: Re: 2 ... bác Vịt :::: đời sống dế đực dế mái :"tắc tắc, t posted by Hải Âu on Jan 10, 2019 at 20:32:56:

Buồn buồn th́ đi du lịch cho vui thôi chứ làm sao biết được khổ cho cái cơi đời ô trọc này ?
Này nói đến tâm Tịnh th́ phải nghĩ ngay đến cái tâm nào cần phải Tịnh ?
Tâm cần phải Tịnh sẽ chẳng bao giờ tịnh được v́ nó đă rơi vào bất tịnh th́ lại là Nói đến cái tâm vô thường rồi !
và cái tâm thường hằng th́ làm sao rơi vào bất Tịnh mà phải lo tịnh cái tâm ấy ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]