Re: amazon dress


Posted by DG ..73..229.99 on Dec 01, 2019 at 17:20:26:

In Reply to: Re: amazon dress posted by tn on Dec 01, 2019 at 17:16:24:

DG chắc kỳ ny trả bills bộn v mua ba xua cho nhc, DG th purse and wallet :) chắc DG chờ, thng 5 mới đi đm cui . muốn mua o g lạ lạ , v nghe ni wedding ngồi ngoi trời nn sợ lạnh nn định tm ci đầu diMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]