Re: Sao xẹt


Posted by :-) ..172..22.187 on Nov 02, 2018 at 17:09:11:

In Reply to: Sao xẹt posted by KT on Nov 02, 2018 at 13:19:58:

Uiii KT lm tui hết hồn khi thấy chữ 'sao xẹt ' hồi xưa c người cũng ku tui như vậy với nick sx 🙃😛Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]