Nng bi thượng thừa - Beo Lai & quora


Posted by TU ..107..216.153 on Apr 08, 2020 at 07:02:14:

Posted by quora ..27..25.121 on Apr 08, 2020 at 06:06:54:

Beo Lai, former Voracious Reader. I Simply Love Reading.


=======================
Even I, a Vietnamese have really grown sick of all these accusations directed at China during this pandemic.
----
Beo Lai văng tục v đu ?
Quora cũng lại đứng chầu nng bi ?

Bao giờ co về lại xứ đin th việc nng bi sẽ bớt, nếu khng th chỉ c m tăng tốc!

em mau về lại xứ đin
cho tm lắng dịu, anh khuyn lần ny
mua v được hy về ngay

anh of emFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]