Re: Thư gửi bố nui v3


Posted by tinh+ ..76..244.248 on Jan 14, 2019 at 19:36:34:

In Reply to: Re: Thư gửi bố nui v3 posted by tinh on Jan 14, 2019 at 19:26:06:

ti đoán M dùng th́ vì M và Julie đ̀u là nữ

nhưng dùng với "on" thì th́y hơi lạ vì thường "on" là người ta, thì phải coi như gíng đực.

Có th̉ đy là 1 cái mà ti chưa bít, c̀n phải học, đ̉ google xem có ai dùng "on" mà tĩnh từ sau đó là theo gíng cái khng nhen .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]