chuyển trụng


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 23, 2019 at 12:25:49:

nhóc có ng` bạn đang học đuọc 2 tháng lớp 11, tự du*ng chuyển trụng gần 2 tháng, rùi hôm qua nhóc nói bạn con chuyển lại trụng, học same class ….

sao mà trụng học lại cho nhóc đó chuyển tới chuyển lui, lạ quá ? public schoolMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]