Re: dố vui ...không thuong...


Posted by ch ..73..178.54 on Sep 14, 2020 at 08:51:16:

In Reply to: Re: dố vui ...không thuong... posted by đố tiếp on Sep 14, 2020 at 08:33:21:

Những người biết những thứ này già chết gần hết rồi . C̣n có tui là những người c̣n sống .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]