Re: đn b


Posted by TLN ..172..19.136 on Jan 08, 2019 at 12:00:44:

In Reply to: đn b posted by DG on Jan 08, 2019 at 10:20:57:

Theo chị th người biết chăm cht cho mnh sẽ dễ coi hơn. Lm đẹp đừng chỉ nghĩ hạn hẹp trg chưng diện v make up nha Ght. Lm đẹp tuỳ theo mỗi người chọn lựa cch lm đẹp cho mnh, người thch make up th make up, người thch lm nails th lm nails, c người lại nghĩ mua bp mắc tiền xch cho sang sẽ đẹp hơn, hay như Ght muốn giữ dng skinny cho đẹp cũng vậy 😉Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]