Re: Thương hay Kẹo ?


Posted by KT ..107..75.62 on Sep 14, 2018 at 12:12:36:

In Reply to: Re: Thương hay Kẹo ? posted by tht on Sep 14, 2018 at 11:34:20:

KT c c cảm với o ca r l v năm 1968 nh bị chy hết KT về ở nh của Ngoại KT mặc o ca r rồi c một đứa nữa cũng mặc o ca r chay xe đạp ngang qua, thấy c Việt Cộng thằng nhỏ quẹo xe chạy ngược lại một lc sau vc đi bộ tới thấy KT mặc o ca r vc tưởng KT l thằng nhỏ chạy xe đạp, n ku KT xuống lm kh lm dể, nhờ c b D nan nĩ n mới tha cho KT , từ đ KT c c cảm với o ca rMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]