Re: Không nói ra, ai mà biết nè


Posted by MSP ..50..153.30 on Feb 15, 2019 at 11:10:25:

In Reply to: Re: Không nói ra, ai mà biết nè posted by KT on Feb 15, 2019 at 11:08:18:

KT nà, bù lại bx KT makes tons of money đó.
MSP bỏ thời gian cho gđ th́ chỉ có income from working 8-5 thôi :)

Được này mất kia nha nha KT :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]