Re: đi mễ


Posted by lv ..104..254.26 on Jul 15, 2019 at 09:41:39:

In Reply to: Re: đi mễ posted by DG on Jul 15, 2019 at 09:33:58:

yes, I agreed, nhưng thỉnh thỏang cũng nn thướng mnh chuyến đi xa relax chứ DG, no cooking dọn dẹp, cắt cỏ lm vườn, ...etc ... hehehe nha^'t l sang v chiều đi lm ro^`I deal w/trafficMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]