Re: Ht


Posted by Kt ..107..97.46 on Aug 09, 2019 at 13:36:27:

In Reply to: Re: Ht posted by slh on Aug 09, 2019 at 13:33:16:

KT post bi ny v nhớ đến vt , c lần vt ht đoạn anh rt cho kho nh kẻo lầm vo nh ti.. vt cười ngất
KT t ht karaoke lăm slhMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]