Re: hỏi mấy sis


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 25, 2019 at 11:04:09:

In Reply to: Re: hỏi mấy sis posted by tinh on Nov 25, 2019 at 09:51:06:

mới tậu ci purse coach , ở nh cũng c wallet coach ri nhưng thch nhất ci Michael Kors wallet mu đen, c zipper nn đi đu cũng mang theo n c tiện, đổi purse th easy, đổi wallet th phải sắp sếp lại credit card v wallet nn lui, cứ 1 ci wallet si miếtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]