Re: nhà to thật


Posted by ch ..73..178.54 on Dec 01, 2019 at 06:20:06:

In Reply to: nhà to thật posted by DG on Nov 30, 2019 at 22:32:26:

Nhà này to bằng nhà của HA thôi nhưng tại Huntington Beach nên giá phải mắc hơn gấp 4,5 lần .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]