Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak)


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 10, 2019 at 15:44:52:

In Reply to: Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak) posted by Lz on Jan 10, 2019 at 15:32:22:


Bác không sợ những bà đi đâu cũng tỏa mùi thuốc Bắc và lúc nào cũng ê a tâm tịnh, tâm tịnh à ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]