Re: Đẹp ai chả thích


Posted by Q ..192..191.10 on Feb 12, 2020 at 18:02:08:

In Reply to: Đẹp ai chả thích posted by DG on Feb 12, 2020 at 15:49:42:

yeah ráng tập đi lúc này thấy ai cũng đeo lông mi giả th́ phải dễ mới nhiều người làm được,đúa con nít bạn con ḿnh 15 mà cũng đeo lông mi giả đi học, nếu nhiều người làm được th́ ḿnh cũng làm được
kho^ng co' ly' do gi ma` khi ddeo lo^ng mi gia? ro^`i thi` kho^ng tha'o ra, vi` dde.p qua' sao pha?i thao ra cho xa^u
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]