Re: tn: GL


Posted by My ..198..152.51 on Sep 13, 2018 at 11:47:49:

In Reply to: Re: tn: GL posted by tn on Sep 13, 2018 at 11:45:27:

M ni l đối với những người khng tin th họ thấy luật lệ CG l v l v nghĩa ... bằng chứng l b con nhảy đong đỏng ln ka ... cn tn l người tin th dĩ nhin suy nghĩ của tn khc ...

M đu c ni l đối với M luật lệ đ v nghĩa ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]