Re: hôm nay


Posted by ch ..73..178.54 on Dec 01, 2019 at 06:24:00:

In Reply to: Re: hôm nay posted by DG on Nov 30, 2019 at 19:47:56:

Đẹp nhưng dáng của DT có được như vậy không ?

được vậy mặc mới đẹp chớ nếu eo không nhỏ, ngực không to th́ mặc dzô chỗ phùng nhăn nhó chỗ căng ḷi mỡ th́ xấu lắm .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]