Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak)


Posted by Lz++ ..107..116.97 on Jan 10, 2019 at 15:45:38:

In Reply to: Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak) posted by Lz on Jan 10, 2019 at 15:43:00:

Gơ nhầm hoài, câu của nó là "nam nhi chi chí" chứ không phải "nam chi chi chí" :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]