Re: to B/Bờm only


Posted by GS ..136..141.229 on Sep 13, 2020 at 20:01:49:

In Reply to: Re: to B/Bờm only posted by B on Sep 13, 2020 at 19:31:24:

Quá giận sẽ mất khôn
ăn nói lung tung chẳng kiểm soát
buông chuỗi cười thống khoái

Trù ẻo chắc làm cho anh B vui lắm mà c̣n không biết mắc cỡ không xin lỗi th́ bạn với ai ? heheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]