Re: mang TLN ln đy nha


Posted by Hải u ..73..174.114 on Mar 13, 2019 at 14:37:48:

In Reply to: Re: mang TLN ln đy nha posted by TLN on Mar 13, 2019 at 14:21:09:

HA ngủ ngy kh lm P lately phải nht earplugs vo her ears ...
Cn sng sớm khi HA chưa đnh răng m ni chuyẹn th đứng xa m P củng lm như vẹ sinh zấm bịt mủi
Cn ci g m HA đụng tay vo th P la ln
Or khi HA ni m gần khoảng 1 ft th P ko food đi chổ khc
Ci pillow of P th HA khen thơm qu đổi vi HA 1 night th P hong chịu ni của HA mi jặcky qu ...

C lần HA sng "Ci g của em anh củng cho l thơm khg gm"
Cn em ci g của anh củng jặcky ...
Th P lic HA cui m khg ni g ...

chn gh :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]